• Slider Tandarts Herwig 1
  • Slider Tandarts Herwig 2
  • Slider Tandarts Herwig 3
 

Algemene voorwaarden van Tandartspraktijk Herwig

Algemeen

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De Algemene Voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden ter inzage aanwezig in de praktijk en zijn ze gepubliceerd op de website van de praktijk

Derden

De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s).

De tandarts berekent de kosten van de behandeling, inclusief materialen, aan de hand van de meest actuele tarievenlijst ( de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vasgesteld), welke ter inzage aanwezig is op de praktijk en welke gepubliceerd is op de website van de praktijk.

Vorderingen op de patiënt zijn door de tandarts overgedragen aan Netpoint B.V. De patiënt ontvangt de nota´s van Netpoint B.V. en de patiënt betaalt de vorderingen aan Netpoint B.V.

De betalingsvoorwaarden van Netpoint zijn van toepassing op al onze behandelingen. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank van Breda onder nummer 25/2008. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage in onze tandartspraktijk en staan ter inzage op onze praktijkwebsite.

Indien nota´s door Netpoint B.V., wegens betalingsachterstand, niet meer worden geaccepteerd, zal elk vorm van behandeling worden opgeschort.

Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. Daarnaast kan de tandarts bij betalingsachterstand verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 2 dagen van te voren via de mail te worden geanulleerd of uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak worden de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling in rekening gebracht wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. Zulks met een minimum van € 20,00 (zegge: twintig euro) per 10 minuten voor afspraken bij de tandarts en met een minimum van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per 10 minuten voor afspraken bij de mondhygiëniste.

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-(zegge: tweehonderd en vijftig euro)) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de tandarts de patiënt hierover tijdig. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico´s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet , niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de tandarts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De tandarts legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De tandarts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Behandeling door een andere tandarts zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring

Indien de patiënt besluit, zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring van de tandarts, bij een andere tandarts een behandeling, welke niet valt onder spoedbehandeling, te ondergaan, kan uitschrijving van de praktijk tot gevolg hebben.

Geheimhouding en exclusiviteit

De tandarts is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de tandarts door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen conform de betalingsvoorwaarden van Netpoint B.V. te worden behandeld. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en verplichting tot betalen niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering.

Defecte en/of benodigde reparaties aan de door tandarts vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid.

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

© 2024 Tandartspraktijk Herwig